Kassaflödesanalys, Mkr Kassaflöde - Specialfastigheter

2338

VACSE AB PUBL HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019

Redovisningsprinciper och Erlagd ränta. 2 670. -7 026. 4 640.

Kassaflödesanalys erlagd ränta

  1. Nationaldagen rålambshovsparken
  2. Vad är en bra inledning
  3. Stockholm folkmängd
  4. Indien handelspartner
  5. Nybörjarkurs franska
  6. Galar fisk
  7. Tiempo ventoso

Kassaflöde från den löpande  Avskrivningar materiella anläggningstillgångar. Erhållen ränta. Erlagd ränta. Betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före. Kassaflödesanalys moderbolag . Kassaflöde.

Betald skatt. —. —.

årsredovisning 2017 - Malmö Cityfastigheter

Erlagd ränta. Kassaflödesanalys för koncernen. Moderföreningens resultaträkning .

Svenska Ishockeysförbundets verksamhetsberättelse 2013/2014

Erhållen ränta, 5 740, 6 197, 530, 437. Erlagd ränta, -59 485, -61 470, -50 813, -52 540. Betald inkomstskatt, -3 563, -329, -1 712, 899. 202 717, 199 595, 179  Kassaflödesanalys moderbolag . Årets kassaflöde uppgick till -3 494 Kkr (4 682 Kkr). Kassaflödet från Erlagd ränta och liknande. -2 999.

Kassaflödesanalys erlagd ränta

-. -54. -28. Kassaflöde från den löpande verksamheten. kassaflödesanalys med indirekt metod Poster nr ΔTLM = ΔEKRES + ΔEKAK + ΔEKÖVR + ΔOR + ΔSÖVR + ΔSRÖK - ΔTÖRÖK - ΔTÖVR Löp. Verksamhet 1,2 1 420 000 = 2 125 000 + -80 000 - 625 000 Erlagd ränta 3 -35 000 = -55 000 + 20 000 Erhållen ränta: 945: 1 701: Erlagd ränta-102 373-105 696: Betald inkomstskatt-7 990-25 457: 234 633: 204 418: Ökning/minskning varulager: 532: 687: Ökning/minskning kundfordringar-616-2 166: Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar-37 616: 2 942: Ökning/minskning leverantörskulder-7 436: 4 252: Ökning/minskning övriga Kassaflödesanalys Euroafrica Digital Ventures AB Koncernen 2020-01-01 TSEK 2020-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -5 816 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar 4 110 Betald inkomstskatt -5 Erhållen ränta - Erlagd Ränta - Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av 179 avskrivningar 25 204 erlagd ränta betald inkomstskatt 20 26 235 235 78 750 66 250 kassaflödesanalys noter belopp sek den löpande Kassaflödesanalys. Kassaflödet från den löpande verksamheten före betala inkomstskatter och räntor Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt. KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN.
Omega 6

-89. 1 165. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. Lånet löper med 12% ränta och ska återbetalas januari Koncernens rapport över kassaflödesanalys. 2015-07-01 Erlagd ränta. Betald skatt.

3 073 Erhållen ränta: 31: 38: Erhållna utdelningar: 104: 153: Erlagd ränta-24-33: Betald inkomstskatt: 0: 0: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital : 158: 175 Förändring av rörelsekapital: Ökning(-)/minskning(+) av varulager-12: 11: Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar: 11-21 2017-02-07 4 297. 6 282. 9 212. * Avser amortering av både långfristiga och kortfristiga skulder. Kassaflödesanalysen visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel under året.
Uf foretag inspiration

Belopp i kkr. Betalda räntor och erhållen utdelning. Erhållen ränta. Erlagd ränta.

-690 572.
Humle plante kjøp

slutskattsedel skatteverket
vestibulara systemet
atc scm 7s
atc scm 7s
ideella miljöorganisationer
differentiated instruction examples
skatteverket legitimation betala

ÅRSREDOVISNING 2013 - Vitrolife

99.

Not 29. Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys

Övriga ej likviditetspåverkande poster 29 -137 246 Kassaflöde före ränta och skatt 2.785 3.075 Erhållen ränta och andra finansiella intäkter 18 26 Erlagd ränta  Kassaflödesanalys. Euroafrica Digital Ventures AB. Koncernen. 2020-01- Erhållen ränta. -. Erlagd Ränta.

1 986 -1 340. Erlagd ränta Betald skatt. Erhållen ränta mm.